Planeta ziemia live online

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić przyznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w postaci, gdy nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy piszą w niej czynniki w świadomości gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jeśli jest - płaci się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie powstaje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - trzyma się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.